Een testament aanvechten

Een testament aanvechten is heel ongewoon. Men schat dat ongeveer 99% van de testamenten zonder problemen door de proeftijd komen. Als een testament niet aan bepaalde wettelijke eisen voldoet, of als de maker van het testament niet meerderjarig of bij zinnen was, kan een toekomstige erfgenaam of begunstigde het na de dood van de maker van het testament voor de probatierechter aanvechten. Er zijn verschillende gronden waarop iemand die er voordeel bij heeft dat het testament wordt vernietigd, een rechtsmiddel kan baseren.

Leeftijd

Het is bijna nooit een punt, maar de persoon die het testament maakte moet geweest zijn:

  • 18 jaar of ouder zijn, of
  • wonen in een van de weinige staten die jongere personen toestaan een testament te maken als ze getrouwd zijn, in het leger zijn, of op een andere manier als “geëmancipeerd” beschouwd worden.

Geestesgesteldheid

De maker van het testament moet “gezond van geest” geweest zijn toen het testament opgesteld werd. Dit is geen strenge eis. Gewoonlijk eist een rechtbank die geconfronteerd wordt met het oplossen van een kwestie van geestelijk vermogen alleen dat de persoon die het testament maakte:

  • wist wat een testament doet en dat hij of zij er een maakte
  • wist voor wie hij of zij normaal gezien geacht wordt te zorgen, zoals een echtgenoot of kinderen
  • begreep wat hij of zij bezat, en
  • in staat was te beslissen hoe zijn of haar bezit verdeeld moest worden.

In werkelijkheid moet iemand al behoorlijk ver heen zijn voor een rechtbank een testament ongeldig verklaart. Vergeetachtigheid of zelfs het onvermogen om vrienden te herkennen is op zichzelf nog geen bewijs van onbekwaamheid.

Fraude of overmatige beïnvloeding

Een testament kan ook ongeldig verklaard worden als een rechtbank vaststelt dat het door fraude, valsheid in geschrifte, of “ongepaste beïnvloeding” tot stand gekomen is. Meestal gaat het hier om een boosdoener die een vertrouwenspositie bekleedt (bijvoorbeeld een verzorger of een volwassen kind) die een kwetsbare persoon manipuleert om al zijn bezittingen, of het grootste deel ervan, aan de manipulator na te laten.

Inhoud van het testament

Wat maakt een document tot een geldig testament? Om te beginnen heeft elke staat regels over wat een testament, minimaal, moet bevatten. De meeste staten eisen dat het document:

  • uitdrukkelijk vermeldt dat het de wil is van de persoon die het schreef
  • ten minste één inhoudelijke bepaling bevatten, zoals een clausule die een bepaald bezit aan iemand nalaat of een persoonlijke voogd voor een minderjarig kind benoemt, en
  • een executeur (in sommige staten een “personal representative” genoemd) aanwijzen, de persoon die te zijner tijd de bepalingen van het testament moet uitvoeren. Niettemin zal in de meeste staten, zelfs als er geen executeur genoemd wordt, de rechtbank er een benoemen en dan het testament ten uitvoer brengen.

Getuigen

Een getypt of computer-geprint testament moet gedateerd en ondertekend zijn in aanwezigheid van ten minste twee meerderjarige getuigen. In de meeste staten mogen de getuigen geen personen zijn die genoemd worden om krachtens het testament goederen te erven. (Als een getuige erft, kan dit de schenking aan hemzelf ongeldig maken, maar niet de rest van het testament.)

Handgeschreven, niet getuigde testamenten zijn geldig in ongeveer de helft van de staten. Deze “holografische” testamenten moeten geheel in het handschrift van degene die het testament maakt geschreven en ondertekend zijn. (Sommige staten, maar niet alle, eisen dat ze gedateerd zijn.) Omdat er geen getuigen zijn, worden holografische testamenten gemakkelijker aangevochten dan standaard getypte testamenten; de probatierechter moet ervan overtuigd zijn dat het document werkelijk in het handschrift van de overledene is en bedoeld was om als testament te dienen.

Notariële bekrachtiging

Testamenten hoeven niet notarieel bekrachtigd te worden om geldig te zijn. Sommige testamenten bevatten echter een “zelfbewijzende” beëdigde verklaring (sworn statement) die de getuigen voor een notaris ondertekenen, zodat de getuigen later niet naar de rechtbank hoeven te komen om te zweren dat het testament geldig is.

De woonplaats van de wilsbeschikker

In het algemeen is een testament geldig in elke staat waar de maker van het testament stierf als het geldig was volgens de wetten van de staat (of het land) waar de maker van het testament zijn “woonplaats” had toen het testament gemaakt werd. Iemands woonplaats is de staat die de persoon als zijn vaste woonplaats beschouwde — waar iemands voornaamste woning was en waar hij de meeste tijd doorbracht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een zomerhuis.

Volgende stappen

Schakel en erfrecht advocaat in als je een testament wilt aanvechten.